sobota, 27 czerwca 2015

Numidowie z Corvus Belli / The Numidians from Corvus Belli


W telegraficznym skrócie: 15-to milimetrowi numidyjscy jeźdźcy i harcownicy wyprodukowani przez Corvus Belli. Podstawki do Impetusa. Miniaturki pomalowane na zamówienie. Mój historyczny komentarz dla tych oddziałów znajdziecie tutaj dla jeźdźców i tutaj dla harcowników.
In telegraphic style: 15 mm Numidian horsemen and skirmishers by Corvus Belli. All miniatures based for Impetus painted as a commission. My historical description for these unit: here for horsemen and here for skirmishers.

środa, 24 czerwca 2015

Spahisi z Rumelii / Rumelian Spahis


Feudalna jazda z Rumelii (tureckich dziedzin w Europie) o charakterze pospolitego ruszenia. W jej szeregach stawali osobiście lub z własnym pocztem, właściciele lenn. Liczba pocztowych dżebelu – zależała od zasobności lenna. Ich uzbrojenie było różnorodne i niejednolite. Oprócz wszelkiej maści zbroi w skład uzbrojenia ochronnego wchodziły często kałkan. Broń zaczepna to najczęściej szabla, koncerz, czy buzdygan. Część sipahów używała broni drzewcowej: dzid lub półkopii, które zwiększały ich skuteczność w prowadzonych z brawurą szarżach. Dzielna i dobrze wyszkolona, dosiadająca doskonałych koni jazda, nie ustrzegła się jednak wad typowych dla każdego pospolitego ruszenia. Gwałtowne szarże były wiec nieskoordynowane i często kończyły się ciężkimi stratami i ucieczką z pola walki.

Figurki produkcji Wargamera do Ogniem i Mieczem. Pomalowane na zamówienie.

Levied feudal cavalry from Rumelia (Turkish lands in Europe). It included vassals with or without their retainers. The number of retainers – jebelu – depended on the wealth of the fiefdom. Their armament was diverse. Apart from various elements of armor they often used shields. They were usually equipped with tucks, sabers and maces. They preferred the bow over firearms. This brave and well trained formation mounted on fine horses still had all the disadvantages of every feudal levy. The violent charges were often poorly coordinated and often ended with heavy losses and a hasty retreat.

These miniatures are made by Wargamer, dedicated for By Fire & Sword. Painted as a commission.

środa, 17 czerwca 2015

Wojsko Księstwa Warszawskiego (10) / Army of Duchy of Warsaw (10)


Zainspirowany obrazem Jana Chełmińskiego, pomalowałem kilka figurek z zestawu firmy Murawski Miniatures - Księstwo Warszawskie, odwrót spod Moskwy. Ci żołnierze zostali przygotowani na potrzeby skirmiszu w okresie napoleońskim, który zamierzam grać z kolegami. Ci Polacy są pomalowani na zamówienie, dla mojego przyszłego oponenta, ponieważ tym razem wybrałem stronę rosyjską :)

Inspired by a painting of Jan V. Chelminsky I've painted some figures from Murawski Miniatures' Duchy of Warsaw, Retreat from Moscow. These soldiers are prepared for a skirmish wargame in Napoleonic era, which I want to play with my friends. These Poles are painted as a commission for my prospective opponent, because I chose Russian side for this campaign :)

wtorek, 16 czerwca 2015

Ponownie dragoni polowi / Field Dragoons again


Po raz kolejny moskiewscy dragoni polowi. Tym razem klient poprosił mnie, abym ograniczył nieco ilość czerwieni nas figurkach. Tak więc ci dragoni są zielono-szaro-piaskowi, zgodnie z jego zaleceniem :)

The Muscovite Field Dragoons again. This time my client asked me to limit myself with using the red colour. So these dragoons are green, grey and tan, as he wished :)

czwartek, 11 czerwca 2015

Triarii et barbari


Kolejne dwa oddziały z linii Punic & Pyrrhic Wars firmy Forged in Battle. Tym razem są to dwie podstawki rzymskich triarii (tu jest mój komentarz historyczny) oraz dwie bazy bandy celtyckiej.

Wszystkie figurki mają podstawki do Impetusa i zostały pomalowane na zamówienie. Podobnie jak ostatnio mój klient poprosił mnie, abym pomalował jedynie figurki, więc zgodnie z jego życzeniem podstawki pozostawiłem w stanie surowym.

Another two units from 15 mm Forged in Battle's Punic & Pyrrhic Wars firmy Forged in Battle line. This time two bases of Roman triarii (read my historical description) and two bases of Celtic warband.

All miniatures are based for Impetus, painted as a commission. As last time my client asked me to paint only figures, so the bases are left untouched.

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Joannici - zbrojna piechota / Hospitallers - foot soldiers


Pomalowałem sześciu Normanów od Perrych jako zbrojną piechotę w barwach Szpitalników, tak jak zażyczył sobie klient. Wezmą udział w ustawce, którą planujemy już za niecałe dwa tygodnie :)

I have painted six Perry's Normans as Hospitaller foot soldiers, as my cliented wished. We could use their help in skirmish game, which will take place in two weeks' time :)

czwartek, 4 czerwca 2015

Pantokrator


Dziś my, katolicy, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. Aby godnie uczcić to święto, skończyłem ikonę Chrystusa Pantokratora.

W chrześcijańskiej ikonografii, Chrystus Pantokrator jest przedstawieniem Chrystusa jako władcy i sędziego wszechświata i oznacza Wszechwładca, Pan wszystkiego (gr. Παντοκρατωρ).

Słowo Pantokrator pojawia się w Nowym Testamencie dziesięć razy: raz w Drugim Liście do Koryntian św. Pawła, "I będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący (Παντοκρατωρ)" [2 Kor 6, 18], dziewięć zaś razy w Apokalipsie św. Jana.

Today we, Catholics are celebrating the Feast of Corpus Christi, the Real Presence of Jesus Christ in the Eucharist. And so, in His honor, I have finished the icon of Christ Pantokrator.

In Christian iconography, Christ Pantokrator refers to a specific depiction of Christ. The most common translation of Pantokrator (Greek: Παντοκράτωρ) is "Almighty" or "All-powerful". In the New Testament, Pantokrator is used once by St. Paul "And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty (Παντοκρατωρ)." [2 Cor 6:18]

Aside from that one occurrence, the author of the Book of Revelation is the only New Testament author to use the word Pantokrator. St. John, the author of Revelation uses the word nine times.

wtorek, 2 czerwca 2015

Haqqislam - Kasym Beg


Kasym Beg. Człowiek drogi, wojownik asfaltowych pustkowi. Bestia na polu bitwy i w alkowie. Człowiek opętany przez demony pożądania i ambicji. Bezwzględny uzurpator przestępczego imperium. Zabójca Izzat Bega, wodza Kumów z Gabqaru, człowieka, który traktował go jak syna i wprowadził go na drogę do wielkich rzeczy. Wszystko co posiada odebrał jemu - jego klan, dorobek jego życia, jego fortunę, jego kobiety i jego pozycję w Khanacie Gabqaru. Oto on. Kasym Beg, największy z wodzów Kumów.

Figurki do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli i zostały pomalowane na zamówienie.

Kasym Beg. Highwayman, asphalt warrior. A beast on the battlefield and in the bedroom. A man possessed by the demons of lust and ambition. The ruthless usurper of a criminal empire. The killer of Izzat Beg, Kum chieftain of Gabqar, the man who took him in as his son and raised him for great things. Everything he have he wrested from him - his clan, his business, his fortune, his women and his deals with the Gabqar Khanate. That’s him. Kasym Beg, the greatest of the Kum chieftains.

The miniatures are dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.


poniedziałek, 1 czerwca 2015

Hastati et principes


Kolejne zamówienie. Mój klient postanowił powołać do życia armię konsularną z czasów Republiki Rzymskiej, czyli dwa legiony i oddziały pomocnicze. Dwa elementy już są gotowe. Mój komentarz historyczny dla tych oddziałów znajdziecie tutaj dla hastati, oraz tutaj dla principes.

Figurki to 15 mm, pochodzą z linii Punic & Pyrrhic Wars firmy Forged in Battle firmy Forged in Battle, podstawki do Impetusa, pomalowane na zamówienie. Klient poprosił mnie, abym pomalował jedynie figurki, więc zgodnie z jego życzeniem podstawki pozostawiłem w stanie surowym.

Another commission. My client wants to rise the Republican Roman consular army - two legions with auxiliaries. Two elements of first legion are ready to fight. My historical description for these units you can read here for hastati, and here for principes.

The miniatures are 15 mm from Forged in Battle's Punic & Pyrrhic Wars firmy Forged in Battle line, based for Impetus, painted as a commission. My client asked me to paint only figures, so the bases are left untouched.