czwartek, 22 grudnia 2011

Atamani po liftingu / Commanders after repainting


Znamy już termin kolejnego warszawskiego turnieju Ogniem i Mieczem. Druga odsłona nastąpi 22 stycznia. Mam nadzieję, że do tego czasu skończę renowację moich starych modeli Kozaków. Może kolejny deadline pomógłby się sprężyć?

W tak zwanym międzyczasie skończyłem lifting kadry dowódczej. Wymieniłem im podstawki i chorągwie. Same figurki też nieco tknąłem pędzlem. Teraz moi dowódcy są gotowi, aby poprowadzić swoje oddziały w jednolitej stylistyce.

Another By Fire & Sword Warsaw tournament date is known. The second event will start january 22. I hope I will finish the renovations of my oldest Cossack units. Maybe another deadline will help?

Meanwhile I finished the repainting of my commanders. Three bases were replaced by new ones just like the banners. The figures were little touched. Now my commanders are ready to lead their units with full compatibility with them.


sobota, 17 grudnia 2011

Mołojcy rejestrowi / Registered moloitsy


Rejestrowi mołojcy byli to Kozacy na żołdzie Rzeczypospolitej, którzy za służbę otrzymywali niewielkie wynagrodzenie, sukno na mundury i pewne przywileje. Była to znakomita piechota - wytrzymała, bitna i zawzięta, a jednocześnie niewiele wymagająca i tania w utrzymaniu. Była to elita kozackiej armii, najlepiej uzbrojona i wyszkolona. Niezwyciężeni pod osłoną taboru, doskonale wykorzystywali warunki terenowe czy rożnego rodzaju umocnienia. Byli mistrzami improwizacji i polegali na swych doskonałych umiejętnościach indywidualnych - zaradności, odwadze, brawurze i umiejętnościach strzeleckich.

Te dwie sotnie pomalowałem 2,5 roku temu. Jednak podczas turnieju zauważyłem, że ich malowanie prezentuje się dużo gorzej, niż nowszych modeli. A ponieważ figurki te spisały się doskonale w potyczce z Turkami, postanowiłem cały ten oddział uhonorować nową barwą i ekwipunkiem. Czyli po prostu przemalowałem te cokolwiek przestarzałe już elementy. Nowe podstawki spowodowały też, że ten oddział będzie lepiej pasował do pozostałych, później malowanych modeli Kozaków. Zatem odwaga popłaca! Inspiracją do nowej barwy był "Marsz wojska zaporoskiego" - obraz nieznanego siedemnastowiecznego autora.

Registered moloitsy served the Polish-Lithuanian Commonwealth for a small pay, cloth for uniforms and some privileges. They were excellent infantry – brave, resilient tough and cheap. Registered moloitsy were the elite of the Cossack army, with the best training and equipment. Almost invincible when defending their wagon train or field fortifications. Molitsy were also experts on the use of terrain. They were the masters of improvisation and used a wide variety of individual skills to ensure their victory.

This two sotnias were painted by me 2,5 years ago. During the tournament I found their painting worst than later painted units. Because these figures fought against Turks successfully and with extreme bravery I honoured this unit by new uniform and equipment. Literally I repainted these somewhat obsolete elements. New stands make the unit more compatible with last painted Cossack models. So it pays to be brave! The inspiration for new colours was "March of the Zaporozhian army" - the painting of the 17th century unknown artist.


niedziela, 11 grudnia 2011

Goniec / Dispatch Rider


Ostatnio mój kolega Pablo poprosił mnie, abym zamieścił jakieś zbliżenie moich figurek 15 mm. A ponieważ nie mam odpowiedniego aparatu, nie lubię więc robić zbyt dużych zbliżeń. Dziś postanowiłem zrobić wyjątek i zamieszczam jedno. Teraz możecie śmiało odnaleźć wszystkie niedociągnięcia w moim malowaniu. Więc częstujcie się i nie marnujcie okazji, aby to i owo wytknąć ;)

Sam model to Goniec - specjalna figurka promocyjna do Ogniem i Mieczem. Pomalowałem go tak, aby był maksymalnie uniwersalny i pasował przynajmniej do większości fakcji. Myślę, że nada się do każdej, no może z wyjątkiem Tatarów. Choć z drugiej strony może być jakimś tatarskim wysłannikiem w przebraniu - vide pan Mellechowicz alias Azja Tuchajbejowicz, zupełnie nierozpoznany jako Tatarzyn. Celowo pominąłem więc wszystkie charakterystyczne cechy zarówno narodowe, jak i społeczne, tak aby mieć uniwersalnego posłańca do wszystkich siedemnastowiecznych armii jakimi będę miał fantazję kiedykolwiek zagrać. Poniżej zamieszczam oficjalne zasady specjalne dla Gońca w systemie Ogniem i Mieczem. Niestety moja figurka nie ma takiej dynamiki, jak ta pomalowana przez Rafała Szwelickiego. Trafiła mi się bardziej statyczna szkapa, no i nie miałem tej fantastycznej figurki uciekającej kaczki, która jeszcze dopełnia tej wspaniałej atmosfery pośpiechu. No cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)

Last time my friend Pablo asked me to make a blow-up of a photo of my 15 mm miniatures. Because I haven't sufficient camera I don't like to take a close-up pictures. Today I made the exception and I'm putting the larger photo. Now you can find all mistakes in paintingjob. So help yourself and don't miss an opportunity to criticism ;)

The model is a Dispatch Rider - the special promotional miniature for By Fire & Sword system. I have painted him with maximum universality to have the legal miniature for majority factions. I think he will be historical correct for all By Fire & Sword factions except the Tatars. On the other hand he can be Tatar envoy in disguise. Purposely I have ignored all distinguishing national or social features thus I have universal Dispatch Rider ready to support all 17th century European armies I can imagine. Below I'm pasting the official rules for By Fire & Sword Dispatch Rider, unfortunately I have only Polish version so far.


sobota, 10 grudnia 2011

Warszawski turniej w OiM / Warsaw "By Fire & Sword" tournament


Czołem! Dziś wziąłem udział w pierwszym warszawskim turnieju Ogniem i Mieczem, który został zorganizowany po premierze podręcznika. Rozegrałem trzy krwawe potyczki i jestem niezwykle zadowolony z moich Kozaków. Ale najcenniejszą rzeczą dzisiejszego dnia była wspaniała atmosfera, towarzysząca wydarzeniu. Wszyscy, jak mniemam, nieźle się bawili :)

Hello! Today I have participated in first Warsaw By Fire & Sword based on new rulebook. I fought three bloody battles and I'm very satisfied with my Cossack army. But the greatest thing at today's tournament was the great atmosphere. All people had a lot of fun today (I hope) :)

W pierwszym scenariuszu moi Zaporożcy wpadli w zasadzkę zastawioną przez osmański podjazd. Moje wozy wraz z piechotą ustawiły solidny tabor obronny:
In first scenario my Zaporozhians were ambushed by Ottoman cavalry. My war wagons and infantry prepared a strong defensive tabor:


Jednak potężna szarża zmiotła z powierzchni ziemii wszystkie moje wozy na lewym skrzydle! Kozacy rejestrowi jednak nie ustąpili i tego dnia bili się z pasją. I turecka kawaleria powoli zaczęła podawać tyły! Pierwsza bitwa zakończyła się remisem:
But the fierce charge destroyed all my left wing wagons! Registered Cossacks were stubborn and fought with passion. And Turkish cavarly were forced to retreat! The first battle was ended with draw:


W drugiej bitce moi Zaporożcy stanęli przeciwko innemu kozackiemu podjazdowi - zapewne byli to Dońcy jak przypuszczam ;)
Głównym celem scenariusza było zajęcie obejścia należącego do sędziwego atamana i utrzymanie go w ręku. Dwie sotnie moich konnych Mołojców zajęły dworek. teraz nadszedł czas, aby utzymać kontrolę nad budynkami:
In second battle my Zaporozhians standed against the another Cossack battleforce - surely they were Don Cossacks I suppose ;)
The main target of the scenario was to capture the mansion of old ataman and keep hold it. Two sotnias of my mounted Moloitsy have occupied the mansion. Now the time has come to hold the buildings:Było ciężko, ale gdy nadszedł zmierzch, dworek atamana był nadal w naszej mocy. Sukces!
The battle was hard, but when the day ended, the ataman's mansion was in our hands. Success!


Ostatnią bitwę stoczyłem z szybkim litewskim podjazdem kawaleryjskim. Mam tylko jedno zdjęcie z tej jatki, gdyż ciężkie terminy zajęły całkiem moją uwagę. W końcu Litwini odnieśli taktyczne zwycięstwo, gratulacje dla Alexandrosa - dowódcy litewskiego. Brawo!
The last battle I fought against the swift Lithuanian cavalry battleforce. I have only one photo from this battle. Very hard fight absorbed my all attention. Lithuanians achieved the tactical victory, congratulations for Alexandros - the Lithuanian commander. Bravo!


Ostatecznie zająłem trzecie miejsce w turnieju i jestem wielce rad. Zostałem nagrodzony czterema Dukatami, które będę mógł zamienić na promocyjne gadżety lub zniżkę w sklepie Wargamera. Otrzymałem także promocyjną figurkę Gońca. Jestem bardzo ukontentowany nagrodami i całym wydarzeniem. Dziękuję organizatorom i wszystkim uczestnikom. Sława!
Finally I took third place in the competition. I'm very satisfied. I was rewarded by four promotional coins which I can exchange for promotional items in the Wargamer store. I have also received the promotional figure of Dispatch Rider. I'm very glad with the prize and all event. Thanks for hosts and all players! Cheers!

piątek, 9 grudnia 2011

Mołojcy / The Moloitsy


Kozacy zaporoscy słynęli z doskonałej piechoty. Uważano ją za jedną z najlepszych w całej Europie w owym czasie. Kozaccy piechurzy byli odważni, bitni, mało wymagający i dobrze się posługiwali różnego rodzaju bronią. Mołojcy byli wolnymi Kozakami, którzy nie zostali umieszczeni w rejestrze Rzeczypospolitej lub zostali z niego usunięci i to właśnie oni byli rdzeniem piechoty zaporoskiej.

Ostatnie dwie sotnie kozackiej piechoty zrobiłem dosłownie w ostatniej chwili. Jutro te oddziały zasilą mój podjazd zaporoski na turnieju Ogniem i Mieczem. Mam nadzieję, że dzień będzie należał do mnie :)

The Zaporozhian Cossacks were famous for their fine infantry. It was considered as one of the best infantries of the period in Europe. Cossack infantrymen were brave, resilient, cheap and had no problems with enduring hardstrips. So called Moloitsy were free Cossacks, not included as the registered troops or removed from Polish-Lithuanian Commonwealth army formed the bulk of Zaporozhian infantry.

Last two sotnias of Cossack infantry were prepared by me at the last moment. Tomorrow these units will reinforce my Zaporozhian battleforce at the By Fire & Sword tournament. The day shall be mine I hope :)


czwartek, 1 grudnia 2011

Kozackie wozy / Cossack war wagons


Tabor kozacki to charakterystyczny element wojskowości zaporoskiej, którego siedemnastowieczni Kozacy potrafili używać zarówno w ofensywie, jak i w obronie. Tworzyły go lekkie chłopskie wozy (kolasy), uszykowane w rzędach i obsadzone doskonałą piechotą zaporoską. Mocno nasycony bronią palną i lekką artylerią był dla przeciwnika prawdziwie trudnym orzechem do zgryzienia.

Przygotowałem te modele do Ogniem i Mieczem, ale także pod kątem Field of Glory Renaissance. Jednakże nie pojmuję jak do tego doszło, że Osprey Publishing całkowicie pominął tabory w listach armii kozackiej do Field of Glory. Oznacza to, że zespół Wargamera - autorów systemu Ogniem i Mieczem - wykazał się dużo większą rzetelnością, niż mocno przereklamowana ekipa Ospreya ;)

The wagon train it's a characteristic element of Zaporozhian warfare and was extensively used by 17th century Cossacks both in defensive and offensive role. It was composed of light peasant wagons (called kolasa) set up in lines and manned by the excellent Zaporozhian infantry. With plenty of firearms and small caliber artillery the wagon train was hard nut to track for all opponents.

The models are prepared for By Fire & Sword and Field of Glory Renaissance wargames. I don't understand why Osprey Publishing team had forgotten the wagon train - the main Cossack strike force - during the works with Field of Glory Renaissance Cossack army list. It proved to Wargamer team - authors of By Fire and Sword system - knows eastern 17th century warfare much better than Osprey team ;)


sobota, 26 listopada 2011

Premiera "Ogniem i Mieczem" / " By Fire & Sword" - the premiere


Dziś odbyła się premiera "Ogniem i Mieczem" - polskiego systemu do siedemnastowiecznych gier bitwenych. Wydarzenie miało miejsce na Zamku Królewskim na warszawskiej starówce. Wszedłem w posiadanie własnego egzemplarza podręcznika, z dedykacją od autorów na pierwszej barwnej stronie:
Today the premiere of "By Fire & Sword" - Polish 17th century wargaming system has been done. The event took place at King's Castle in Warsaw's Old Town. I have achieved my own copy of Handbook signed by authors at the first colourful page:


Oto Rafał Szwelicki, jeden z autorów, podczas promocji książki:
Rafal Szwelicki, one of the authors, during the promotion of the book:


A oto figurki promocyjne jako pamiątka dzisiejszej premiery. Od lewej panowie Onufry Zagłoba, Jan Skrzetuski, Michał Wołodyjowski oraz Longinus Podbipięta. Jak wiadomo - bohaterowie pierwszego tomu Trylogii Sienkiewicza:
These are the promo figures added as a gift at today's premiere. From the left Onufry Zagloba, Jan Skrzetuski, Michal Wolodyjowski and Longinus Podbipieta. These are the heroes of Henryk Sienkiewicz's novel "With fire and Sword":


Poczujcie przedsmak zmagań na wschodzie siedemnastowiecznej Europy! Kozacy przygotowani do obrony wsi:
Feel the taste of the Eastern Europe 17th century wargaming! The Cossacks are ready to defend the village:


Jeśli macie chętkę na te smakołyki - walcie jutro jak w dym na Zamek Królewski, jeszcze się załapiecie na promocję! Wybaczcie, muszę kończyć. Mam pewną interesującą książkę do czytania dzisiejszego wieczoru :)
Pay attention on the premiere of English version of the system! Excuse me, I must leave you now. I have an interesting book to read this evening :)

wtorek, 22 listopada 2011

Druga sotnia jazdy kozackiej / Second sotnya of Cossack cavalry


Skończyłem kolejną sotnię jazdy zaporoskiej i tym samym wszystkie moje turniejowe oddziały jazdy kozackiej już są gotowe. A przy okazji - planowanym terminem turnieju "Ogniem i Mieczem" jest 10-ty grudnia. Mam więc jeszcze nieco czasu na przygotowania. Teraz ruszam z pracami nad taborem.

Podczas przerw między malarskimi sesjami, wrzucałem sobie teledysk zespołu Haydamaky - doskonałej ukraińskiej grupy pop-folkowej. Klip jest dla mnie niezwykle inspirujący. Oprócz kozackich klimatów w muzyce - lubię sobie popatrzeć na przepiękne mołodycie, a przede wszystkim na mury Kamieńca Podolskiego. Dobrze jest zobaczyć tę twierdzę w tak doskonałej kondycji. Koniecznie obejrzyjcie ten teledysk!

I have finished another sotnya of mounted Zaporozhians thus all my tournament battlegroup Cossack cavalry units are already done. By the way the "Fire & Sword" tournament is planned for 10th day of december. So I have some time for preparations. Now I'm starting the works with the tabor.

During the breaks between painting sessions I watched the video clip of Haydamaky - the fine Ukrainian pop-folk band. The clip is great inspiration for me. Apart from Cossack feeling in the music - I love to look at the beautiful Ukrainian girls and the legendary borderland castle of Kamieniec Podolski. It's very nice to see the castle in excellent condition today. Enjoy the movie!


piątek, 11 listopada 2011

Granie w Dniu Niepodległości / Independence Day wargame


Dziś w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Niepodległości. Zamiast podziwiać paradę, spotkałem się z kolegami, aby wspólnie coś zagrać. Użyliśmy zasad Field of Glory Renaissance. Rozegraliśmy bitwę gdzieś w Prusach podczas Wojny Polsko-Szwedzkiej w latach 1626-29. Tego dnia zwyciężyli Polacy, toteż uhonorowaliśmy narodowe święto :)

Rzućcie okiem na kilka zdjęć z dzisiejszej gry. Moim zdaniem to miły sposób obchodów święta :)

Today in Poland we celebrete National Independence Day. Instead of admiring the parade I met with my friends to play a wargame. The Field of Glory Renaissance rules were used. We played the battle somewhere in Prussia during the Polish–Swedish War (1626–1629). Today Polish army was victorious, so the national holiday was honoured :) Take a look at some images from today's wargame. IMHO it's a very nice method of celebration :)

czwartek, 10 listopada 2011

Sotnia konnych Zaporożców / Sotnya of mounted Zaporozhians


Rozpoczęło się odliczanie do premiery polskiego systemu "Ogniem i Mieczem" dedykowanego do siedemnastowiecznych potyczek. Pozostały już tylko dwa tygodnie, ale muszę wyznać, że miałem już w rękach testowy podręcznik. Oczekiwałem na tę książkę prawie trzy lata, ale z pełną odpowiedzialnością mogę rzec, że warto było czekać! Na początku grudnia mam zamiar wziąć udział w inauguracyjnym turnieju opartym na wydrukowanych zasadach.

Przeprowadziłem niewielką inwentaryzację moich oddziałów zaporoskich w kontekście z listami armii zawartymi w podręczniku. Wniosek jest następujący: mam całkiem solidny podjazd, ale potrzebuję więcej wozów taborowych i kawalerii. Szybko więc zabrałem się za wzmocnienie moich Zaporożców. Pierwsza sotnia konnych mołojców już jest skończona. Mam jeszcze niecały miesiąc, aby przygotować następujące jednostki: 5 wozów taborowych (w tym 3 z lekkim działkiem), jeszcze jedną sotnię jazdy oraz podstawkę Czerńców. Tak więc wyznaczyłem sobie deadline i muszę zdążyć na czas.

Moje modele są nie tylko grywalne w systemie "Ogniem i Mieczem", ale nadają się także do Field of Glory Renaissance oraz do DBR-a.


The countdown to premiere of Polish "Fire & Sword" system for 17th century wargaming is started. Only two weeks remained, but I must confess I already saw the nearly completed edition. I expected for this book near three years, but it was worthwhile waiting for! At the start of december I want to take participation in first official tournament with printed rules.

I made a little stock-taking of my Zaporozhian units and confront my models with Cossack army list in new handbook. The conclusion is: the solid battleforce is nearly completed, but I need more war wagons and cavalry. So I quickly started the works to reinforce my Zaporozhians. First sotnya of mounted Cossacks is already done. I have one month to finish the following units: 5 war wagons (3 with light cannons), another sotnya of mounted Cossacks and one element of Orthodox monks. So I have a deadline and I must to be in time.

Apart from "By Fire & Sword" the models are compatible with Field of Glory Renaissance and DBR systems.