piątek, 28 października 2011

Czeczeńscy Mudżahedini / Chechen Mujahideen


Codename:Wargaming Team rozpoczął przygotowania do nowego projektu "Grozny" na przyszłe Pola Chwały. Thomas pomalował już nieco sił Federacji Rosyjskiej, zaś q.b. przyczaił się, aby przygotować nieco Czeczeńców. Postanowiłem więc wesprzeć Kubę w jego czeczeńskiej sprawie.

Pierwszy oddział, który pomalowałem to Mudżahedini. Zazwyczaj są to wędrowni muzułmańscy wojownicy, którzy walczą w świętych wojnach. Większość Mudżahedinów w Wojnie Czeczeńskiej to Muzułmanie z Czeczenii i innych kaukaskich krajów, ale nie tylko! Pośród nich można znaleźć wielu Chrześcijan, głównie z dawnych republik radzieckich lub krajów wschodniej Europy. Ostatnio nawet czytałem wywiad z Aukaiem Collinsem - amerykańskim Mudżahedinem w armii czeczeńskiej! Tak więc w Czeczenii, Mudżahedini oznaczają bardziej grupę dobrze wyszkolonych i lepiej wyekwipowanych ochotników, niż islamskich świętych wojowników. Aczkolwiek nadal większość z nich to muzułmańscy wolni strzelcy.

Figurki to zestaw Oriona "Chechen Rebels". Mają na sobie różny rosyjski sort mundurowy, choć tu i ówdzie da się też zauważyć zwykłego Woodland-a. Ci żołnierze są uniwersalni dla wszystkich konfliktów na Kaukazie ostatnich lat. Oprócz czeczeńskich Mudżahedinów, niektóre z tych figurek mogą reprezentować ormiańskich Fedainów, azerskich sabotażystów, osetyjskich milicjantów, a nawet gruzińskie oddziały rezerwowe lub paramilitarne. W zależności od naszych potrzeb :)

Codename:Wargaming Team is preparing new "Grozny Project" to another "Pola Chwały" event. Thomas have painted some Russian Federal forces so far and q.b. is ready for making some Chechen rebels. I decided to support q.b. and his Chechen cause.

First unit I have painted it's Mujahideen squad. Usualy the Mujahideen are the errant Islamic warriors who fight in holy wars. Most of Mujahideen in Chechen War are the Muslims from Chechnya and other Caucasian states, but not only! Among them there are many Christians, mainly from old Soviet republics or east European countries. But last time I read the interview with Aukai Collins - the American Mujahideen in Chechen army! So in Chechnya Mujahideen means group of well trained and better equipped volunteers rather than Islamic holy warriors. But still majority of them are the Muslim freelancers.

The figures are Orion's "Chechen Rebels" miniatures. They wear the mix of Russian uniforms, but here and there you can see the common Woodland pattern. These soldiers are very universal for all recent years conflicts in Caucasus. Except the Chechen Mujahideen some of these figures may be in use as Armenian Fedayeen, Azerbaijani saboteurs, Osetian militiamen or Gregorian para-militaristic or reserved units. Depending on our needs :)


czwartek, 20 października 2011

Pluton Leopardów / Leopard platoon


Ostatnio gdy byłem w supermarkecie, wpadły mi w oko żelaźniaki SIKU. Przejrzałem je w nadziei, że któryś nada się na współczenego technikala, ale znalazłem coś bardziej interesującego. Oto co mi się udało upolować - metalowy Leopard 2A4 w skali 15 mm za jedyne 7,5 zeta! Kupiłem więc cały pluton (przyznacie, że trzy dychy za cały pluton to bardzo rozsądna cena, czyż nie?). Na zdjęciach widzicie te żelaźniaki już przemalowane i lekko przybrudzone. Wybrałem kamuflaż dla współczesnej polskiej pancerki (dla niemieckiej też się nada).

Oprócz gier bitewnych w realiach dzisiejszej wojny, modele te mogą mi się także przydać do mojego projektu Sci-Fi 2039. Ostatecznie w roku 2039 przestarzałe wówczas, jednakże zmodernizowane Leopardy mogą nadal pozostawać w służbie jako czołgi wsparcia dla garnizonów KOP-u w spokojnych i odległych placówkach lub pokojowych, acz nieco zapomnianych koloniach. Teraz muszę zapolować na "Fuchsy", kolejne fajoskie żelaźniaki SIKU. Dajcie cynk jak traficie na nie gdzieś w Wawie ;)


Last time when I was in supermarket I spotted some SIKU die-cast models. I was looking for some pick-ups for modern war technicals, but I found something more interesting. These are the effects of my searching - the 15 mm die-cast Leopard 2A4 only for 2,5$! I bought the whole platoon (10$ for whole platoon is the nice price, huh?). Now you can see these SIKU models repainted and weathered. I choose the camo for modern Polish tanks (the camo is proper for German armour too).

Apart from modern wargaming they also may come in useful for my 2039 sci-fi project. Finally the in year 2039 obsolete but modernized Leopards may be still in duty as support tanks for KOP garrisons in quiet and distant outposts or peaceful and forgotten colonies. Now I have to hunt for the "Fuchs", another fine and cheap SIKU die-cast ;)


sobota, 15 października 2011

2039 - Śledztwo na Lunie-2 / 2039 - Investigation at Luna-2


Podczas wizyty w "Strategu" zrobiłem małą inwentaryzację elementów terenowych, aby znaleźć te, które nadadzą się do scenariuszy S-F w skali 15 mm. Znalazlem trochę ciekawych rzeczy, takich jak fortyfikacje, ruiny czy industrialne instalacje. Zrobiłem kilka zdjęć, aby mieć skalę porównawczą. Gdy przeglądałem fotografie - wpadł mi do głowy następujący fluff:

Straciliśmy kontakt z Luną-2. Oddziały KOP-u wylądowały i zabezpieczyły teren wewnątrz biosfer kolonii. Kompleks okazał się być opuszczony. Oficerowie naukowi i śledczy rozpoczynają dochodzenie. Oto wstępne spostrzeżenia:

1. Biosfery nie zostały uszkodzone. Instalacje nie są zniszczone. Wciąż panują dogodne warunki życiowe pod kopułą biosfer.
2. Nie stwierdzono śladów życia wewnątrz kolonii. Schron jest pusty.
3. Wiele budynków zostało zniszczonych. Natknęliśmy się na umocnienia. Znaleźliśmy ślady walk wewnątrz kompleksu.

Nie potrafimy na razie udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co się stało z 384 kolonistami i ich ekwipunkiem?
2. Kto zniszczył niektóre budynki?
3. Z kim walczyli koloniści?

Śledztwo trwa. Zestaw fotografii z Luny-2 w załączeniu:


When I visited "Strateg" I made a little stock-taking of terrain pieces to find the manner of full advantage in 15 mm Sci-Fi scenarios with using of available models. I have found some interesting stuff, like the fortifications, ruins and industrial installations. I took some photos to have the size comparison. When I was looking at these pictures a thought struck me to write the following fluff:

The contact with Luna-2 colony is lost. The KOP units were landed and secured the area inside the colony's biosphere. The complex is abbadoned. The scientific and detective officers are starting the investigation. These are the initial observations:

1. The biospheres aren't damaged. The installations aren't broken. There are still good living conditions inside the biospheres-dome.
2. There are no living forms inside the colony area. The shelter is empty.
3. A lot of building were destroyed. There are some entrenches here. There are the signs of war acts inside the complex.

We can't answer the following questions yet:

1. What happened with 384 colonists and their equipment?
2. Who destroyed some buildings?
3. Agains whom the colonists fought?

The investigation goes on. The set of photos from Luna-2 enclosed:


piątek, 14 października 2011

Talibowie w "Strategu" / Talibans in "Strateg"


Dziś wpadłem do naszego klubu "Strateg", gdzie Talibowie wdali się w walki uliczne z siłami amerykańskimi. Wkrótce przeczytacie AAR-kę z dzisiejszej bitki na blogu naszej grupy "Codename: Wargaming". Na razie możecie rzucić okiem na kilka fot z wieczornej strzelaniny:
Today I have visited our wargaming club "Strateg" where Talibs made street fight against U.S. forces. Soon you can read the AAR at our group's "Codename: Wargaming" blog. Here you can look at some pictures from today's shootout:


środa, 12 października 2011

2039 - KOP


Korpus Ochrony Pogranicza był polską formacją wojskową, która powstała w 1924 roku, aby bronić wschodnich granic Rzeczypospolitej przed przed penetracją agentów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez radzieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej.

W 2024 KOP został reaktywowany, aby bronić instalacji, strażnic i baz na terenie polskich kolonii rozsianych w całej galaktyce. Pomimo, że KOP jest integralną częścią Wojska Polskiego, jednak podlega pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zamiast pod Ministerstwo Obrony Narodowej. W jego szeregach służą najlepsi żołnierze z całej Polski i polskich sektorów w kosmosie.

Pomalowałem cały pluton składający się z trzech drużyn, grupy dowodzenia, dodatkowej sekcji ppanc oraz sanitariusza i hakera. Teraz trzeba im przygotować jakieś pojazdy ;)

The Border Protection Corps (Polish: Korpus Ochrony Pogranicza, KOP) was a Polish military formation that was created in 1924 to defend the country's eastern borders against armed Soviet incursions and local bandits.

In 2024 the KOP was re-activated to defend installations, outpost and bases within the Polish colonies in the whole galaxy. Though the Corps is part of the Polish Army, it is commanded directly by the Ministry of Internal Affairs rather than the Ministry of National Defence. It consists of elite soldiers from all parts of Poland and Polish sectors in space.


I painted the whole platoon of three squads plus HQ with additional AT team, medic and hacker. Now it's time to make some vehicles for them ;)


wtorek, 4 października 2011

Nowy projekt - 2039 / The new project - 2039


Poprzedni miesiąc należał do figurek z nurtu fantasy, więc w tym tygodniu wypada pomalować coś w konwencji S-F. Tak byłoby sprawiedliwie, nieprawdaż?

Oto trzy powody, dla tórych zacząłem malować figurki S-F:

1. Nowy dodatek do Ambush Alley "Tomorrow's War", który wnosi klimat futurystyczny do zasad i rozgrywki. Przy czym nie jest to zwykła nakładka na “Force on Force”. To napisana od podstaw nowa gra bitewna fantastyczno-naukowa.

2. Nowa linia figurek Oddziału Ósmego - Nowy Legion Nadwiślański w "piętnastce" - czyli dosłownie Armia Polska w niedalekiej przyszłości! Przy okazji - kupiłem zestaw laleczek wystarczający do złożenia plutonu. Te małe rzeźby są zdumiewające!

3. Headache - mój koleżka z zespołu "Codename: Wargaming" także kupił nieco figurek Legionu. Kilka pomalował i mnie zaraził. Zatem razem ruszyliśmy z nowym projektem zwanym "2039" (nazwę podłapałem na Forum Strategie i na jego blogu). Mam nadzieję, że reszta naszej grupy dołączy do nas tak szybko, jak to będzie możliwe :)

Tak więc pomalowałem pierwszą sekcję/drużynę do nowego projektu "2039". Wkrótce zaprezentuję Wam pełny pluton, wraz z opisanym dla niego fluff-em. Rzućcie okiem na te miniaturki. Są naprawdę niesamowicie wyrzeźbione! Co prawda moją główną skalą jest 1:72, ale brak figur S-F w tej skali i niezwykle szeroka oferta w piętnastce sprawia, że nie mam innego wyjścia, jak zaakceptować mniejszą skalę. Z drugiej strony cieszę się, że będę mógł zaopatrzyć się figurki rodzimej firmy. Wierzę, że zrobię z nich dobry użytek :)


Last month belonged to fantasy miniatures so this month I should paint some Sci-Fi figures. That would be fair, huh?

There are three reasons why I have the intention of making some Sci-Fi models:

1. The new Ambush Alley suplement "Tomorrow's War" which delivers a Sci-Fi feeling to the rules and gameplay. This is not just an add-on for “Force on Force”. This is written from the ground up to be a hard Sci-Fi wargame.

2. The new line of Oddzial Osmy miniatures - there are 15 mm New Vistula Legion - literally Polish Army in near future! BTW - I purchased the set of miniatures enough to prepare one platoon. These sculpts are stunning!

3. Headache - my friend from "Codename: Wargaming" Team bought some Vistula Legion minis too. And he has painted some and inspired me. Thus together we started the new project called "2039" (the name was taken from Forum Strategie and from his blog). I hope the rest of our team will join us quickly as soon as possible :)

So I painted the first section/squad for new "2039 Project". Soon I will show you the whole platoon and the fluff for these unit. Please take a look at the minis. This Oddzial Osmy stuff is incredibly nice sculpted! Although my main scale is 1/72, but the lack of Sci-fi miniatures in 20 mm and a large number of these in 15 mm causes I have no choice but to accept the smaller scale. On the other hand I'm glad to apply Oddzial Osmy figures. I hope I'll make good use of them :)