niedziela, 24 marca 2013

Tańczący z tomahawkami / Dancing with the tomahawks


Kolejni dwaj Mohawkowie są gotowi do skalpowania wrogów. Tym razem moi świeżo pomalowani wojownicy to tańczący (lub szarżujący) z tomahawkami. Tym samym mój pierwszy pełny oddział Irokezów jest gotowy do walki przeciwko żabojadom i Jankesom. Ewentualnie czerwonym kurtkom, w zależności od okoliczności ;)

Another two Mohawks are ready for scalping. This time my last painted warriors are dancing (or charging) with the tomahawks. Thus my first whole unit of Iroquois tribe is ready to fight against froggies and Yankees. Or redcoats, depending on the circumstances ;)

piątek, 22 marca 2013

Warszat - Chatka pioniera / WIP - The pionieer's cabin


Czekając aż wyschnie wikol lub podkład na figurkach, w międzyczasie sklejam sobie powoli pionierską chatkę. Chcę, aby była dość uniwersalna dla kilku okresów, począwszy od Wojny Angielsko-Francuskiej, przez epokę Dzikiego Zachodu, na okresie Prohibicji skończywszy. Na razie daje radę :)

Meanwile when a primer on another figures dries I'm modeling a scratch-build pioneer's cabin. I want to have a universal northern cabin useful for many periods from Indian and French War to Old West age or even to prohibition period. So far, so good :)

środa, 20 marca 2013

Kolejna para Mohawków / Another pair of Mohawks


Kolejna para Mohawków jest gotowa. Rzeźba i anatomiczne proporcje są po prostu idealne. Malowanie figurek Conquest Miniatures sprawiają mi nie lada uciechę. Nie dziwne więc, że zabieram się za następną dwójkę. Howgh!

Another pair of Mohawk warriors is already done. The sculpture and anatomical proportions are perfect. The painting of these Conquest Miniatures is pleasure to me. Now I'm starting to paint next pair of Mohawks. Howgh!

niedziela, 17 marca 2013

Muskets & Tomahawks


Zainspirowani nowym systemem skirmishowym Muskets & Tomahawks postanowiliśmy wraz z Kadzikiem ruszyć z nowym projektem w skali 28 mm. Chcemy przygotować nieco figurek do Wojny Francusko-Angielskiej toczonej w latach 1754-63 w Ameryce. Kadzik zgodził się wesprzeć sprawę Francuzów, ja zaś wybrałem stronę brytyjską. Zacząłem od Mohawków, wojowników plemienia sprzymierzonego z Czerwonymi Kurtkami. Sądzę, że paru zajadłych czerwonoskórych na początek będzie w sam raz do każdej dowolnej potyczki na pograniczu. Musimy także zrobić nieco elementów leśnej scenerii oraz budynki. Paru znajomych wstępnie zapowiedziało chęć dołączenia do projektu. Zobaczymy.

Tak więc pomalowałem na początek dwóch Mohawków. Wytrząsnąłem tych wojowników ze świetnie przygotowanego pudełka Conquest Miniatures Woodland Indians War Party. Następna dwójka już trafiła na stół do malowania. Howgh!


Inspired by new skirmish system Muskets & Tomahawks together with Kadzik we made decision to run new 28 mm project. We want to make some miniatures for Indian and French War (1754-63). Kadzik accepted to support the French cause and I chose British side. I have started with Mohawk tribe Indians allied with Redcoats. I think some fierce redskins should be perfect for all circumstances in frontier fights. We must prepare some woodland scenery and buildings. Some mates announced to join our project. We shall see.

So I have painted two Mohawks at the beginning. These warriors are taken from excellent Conquest Miniatures Woodland Indians War Party box. Next two redskins are directed to my workbench. Howgh!

czwartek, 14 marca 2013

Melophoroi


Melophoroi w języku greckim oznacza "dzierżący jabłko" i odnosi się do perskich gwardzistów królewskich, nazwanych tak od złotych kul ozdabiających dolną część krótkich perskich włóczni, będących jednocześnie przeciwwagą dla grotu.

Moje figurki są wzorowane na tratowanych wojownikach ukazanych na mozaice z Issos. Ich bliskość względem królewskiego rydwanu wskazuje na to, że należą do gwardii. Jeden z nich posiada tarczę taką, jakiej używali greccy i azjatyccy hoplici. Tymczasem drugi posiada łuk. Możemy z tego wnioskować, że przynajmniej część oddziału to byli łucznicy. Najbardziej prawdopodobne jest, że meloforzy byli mieszaną formacją tarczowników i łuczników, podobnie jak tradycyjni perscy sparabara.

Tarcza gwardzisty na mozaice jest gładka, ale przypuszczam, że to celowy zabieg artysty (aby ukazać w niej odbicie przerażonego Persa). Inna okrągła tarcza na obrazie posiada już malowidła. Z kolei miniatura tarczy, którą możemy podziwiać w British Museum (nr. kat. 123933) jest ozdobiona twarzą Besa (egipskiego bóstwa). Badania ultrafioletowe sarkofagu Aleksandra ukazują nam kolejne malowidła na tarczach.

Postanowiłem więc użyć kalkomanii Little Big Men Studio, aby ozdobić hoplony moich meloforów. Historyczność tego zabiegu może być przedmiotem dyskusji, ale z pewnością oddział ten lepiej zaprezentuje się na stole do gry.


Melophoroi in old-Greek means "apple-bearers" who were the Achaemenid royal guards, so called from the golden apples decorating their spearbutts, traditional spherical counterweight of the short Persian infantry thrusting spear.

My figures are based on two fallen warriors on the Issos mosaic. Their proximity to the King suggests they are foot guards. One has shield of the type carried by Greek and Asiatic hoplites while the other carries a bow. We may deduce that the part of the unit were the bowmen. Probably melophoroi were mixed force of spearmen and archers as traditional Persian sparabara.

The guard shields on the mosaic is plain bronze, but I think it's only artist's imagination (to show the mirror image of the scared Persian face). Another round shield from the Issos mosaic has the blazon. The shield miniature which we can see in British Museum (catalogue no. 123933) is a decorated with head of Bes (Egyptian deity). The ultra-violet studies of Alexander's arcophagus shows us another shields with blazons.

So I decided to use the Little Big Men Studio's transfers to decorate the hoplons of my melophoroi. Maybe historical accuracy could be speculative, but those shields look nice on the tabletop.

sobota, 9 marca 2013

Popołudniowa strzelanina / Shootout at afternoon


Dziś dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w beta-testach nowo powstającego systemu Tombstone osadzonego w realiach Dzikiego Zachodu. Jestem z testów bardzo zadowolony. Nowy system należy do typu skirmish i jest niezwykle dynamiczny, prosty i zabawny. Zostałem wrzucony do pełnego przygód świata westernów z dzielnymi kowbojami, złymi Meksykańcami, dzikimi Indianami i tym samym wróciłem do najlepszych czasów mojego dzieciństwa. Rzućcie okiem na zdjęcia - figurki należą do DKSabira (autora systemu), Pawła QR-a (z QR Miniatures) oraz pochodzą z mojej kolekcji. Sceneria należy do DKSabira i QR-a. Dzięki chłopaki za zaproszenie :)

Today I was invited to take part in beta testing of Tombstone brand-new Old West wargame. I'm satisfied with the results. The new skirmish-type system is very dynamic, easy and very funny. I was thrown into the amusing western with heroic cowboys, bad Mexicans and wild Indians. I came back to the best days of my childhood. Take a look at the pictures - all minis are paited by DKSabir (author of the system), Pawel QR (from QR Miniatures) and by me. The scenery belongs to DKSabir and QR. Thanks a lot for invitation mates :)

poniedziałek, 4 marca 2013

Krwawa łaźnia pod Sydonem / Bloodbath at Sidon


Wczoraj moje perskie siły ekspedycyjne dotarły pod Sydon, aby zdusić rebelię kotłującą się w naszej fenickiej prowincji. Ze zdumieniem odkryliśmy, że stoi naprzeciw nas armia w pełnej gotowości, wzmocniona najemnikami afrykańskimi i iberyjskimi, przyprowadzonym przez Kadzika - doświadczonego kartagińskiego generała. Zwabiono nas w pułapkę. Mieli na nas przygotowane nawet słonie afrykańskie!

Yesterday my Persian expeditionary forces arrived to Sidon to quell a rebellion of our Phoenician province. It surprised me to see them ready to battle reinforced by African and Iberian mercenaries led by Kadzik - experienced Carthaginian general. We were caught in ambush! They even had the African elephants!

Szybko opracowałem plan działania - Kapadocy, Baktrowie i rydwany dostały rozkaz powstrzymania słoni osłanianych przez sydońską szlachtę tak długo, jak to możliwe.
Quickly I have prepared my plan - Kappadokians, Bactrians and chariots had an order to stop the elephants screened by Sidon noblemen cavalry.


Takabara, kardakowie i najemni hoplici dostali polecenie dotrzymania pola afrykańskim falangitom i iberyjskim scutarii.
Takabara, the kardakes and mercenary hoplites had an order to halt African phalangites and Iberian scutarii.


Moja gwardyjska kawaleria i szlachta wspierani przez Paflagonczyków mieli uderzyć tak, aby wejść przeciwnikowi na flankę i tu rozstrzygnąć bitwę.
My guard cavalry and nobles screened by Paphlagonians had an order to destroy the enemy's flank and to find the final resolution of a battle.


To był cel mojego ataku - odkryta flanka tych falangitów.
This was a target of an attack - the flank of these phalangites.


Bitwa się rozpoczęła.
The battle have started.


Pierwszy cel udało się osiągnąć błyskawicznie, numidyjska lekka jazda poszła w rozsypkę pod naciskiem Paflagończyków.
The first goal was achieved, Numidian light cavalry was destroyed by fierce Paphlagonians.


Moja kawaleria znalazła się w doskonałej pozycji do szarży.
My cavalry have taken the nice position to a charge.


Kapadocy choć walczyli desperacko, skutecznie powstrzymywali słonie na swoim odcinku.
Kappadokians fought desperately, but elephants were halted.


Zwycięstwo na moim lewym skrzydle wydawało się być przesądzone, niestety moja falanga zaczęła się kruszyć.
Victory at our left wing was a question of time, but my phalanx started to bursting at the seams.


Dam radę! Dam radę!
I can manage! I can manage!


Bitwa rozsypała się na mniejsze części. Reasumując przegrałem. Armia rebeliantów nie została rozpędzona na cztery wiatry, a ja miałem cięższe straty. Ale jestem niezwykle zadowolony. To była naprawdę świetna gra i wiele się dziś nauczyłem o specyfice FoGa. Dzięki Kadzik za tę krwawą łaźnię!
The battle have fallen into pieces. To sum up the foregoing I have lost. Rebel army hasn't been destroyed, we have bigger losses. But I'm very satisfied. This was very interesting wargame and I have gained a lot of experience with FoG this day. Thanks a lot Kadzik for this bloodbath!

sobota, 2 marca 2013

Takabara i Nieśmiertelni / Takabara and Immortals


Podczas rządów Dariusza III, korpus Nieśmiertelnych składał się z jednego pułku tzw. "Dzierżących Jabłka" oraz trzech pułków takabara (co oznacza "noszący taka" - czyli tarcze w kształcie półksiężyca, podobne do greckich pelta, ale nieco większe). Takabara Nieśmiertelnych byli zgrupowani jak wspomniałem w trzy pułki - Niebieski, Czerwony i Żółty, nazwane tak od barwy ich uniformów.

Połowa mojej grupy bojowej - dwa tylne, umundurowane szeregi to Nieśmiertelni z pułku Niebieskiego. Pierwszy i drugi szereg natomiast składa się z anatolijskich rekrutów. W dalszej przyszłości chciałbym pomalować kolejną grupę złożoną z pułków Czerwonego i Żółtego. Jednak najbliższa przyszłość będzie należeć do "Dzierżących Jabłka".

During the reign of Darius III the corps of Immortals were built from one regiment of "Apple-bearers" and three regiments of takabara (which means bearers of taka - crescent shield similar to Greek pelta, but larger).

Immortal takabara were grouped into Blue, Red and Yellow regiments.

Half of my battlegroup - two rear and uniformed ranks are unit of Immortals from Blue Regiment. First and second rank belong to Anatolian levy infantry. In the distant future I want to paint another battlegroup of Red and Yellow Regiment. But soon I'm gonna start to work with the "Apple-bearers"