sobota, 27 lutego 2010

Indyjska kawaleria / Indian cavalry


W armiach starożytnych Indii kawaleria miała niższy status społeczny niż wojownicy walczący na rydwanach czy słoniach. Większość z nich była po prostu nieuzbrojonymi, konnymi oszczepnikami, którzy posiadali także proste tarcze. Były one mniejsze od używanych przez piechotę, czasami uzbrojone w rogi służące do uwięzienia wrogiego ostrza. Kawaleria powodowała swoimi końmi przy pomocy bicza trzymanego w lewym ręku. Arthasastra starożytny indyjski traktat o strategii mówi, że niektórzy jeźdźcy nosili zbroje z pikowanej grubej bawełny.

In ancient Indian armies the cavalry had lower status than chariots or elephants. Most of them were just unarmoured mounted javelinmen. They also carried short swords and sometimes cavalry spears. The simple shields were carried too. They were smaller than those of the infantry, sometimes armed with the horns to catch an enemy blade between them. Cavalry guided their horses by a whip kept in left hand. The Arthasastra - an ancient Indian treatise on military strategy says that some of cavalrymen carried a quilted cotton armour.

czwartek, 25 lutego 2010

Opierając się masom / Stand against the masses

Niesamowite! Jeden oddział piechoty sassanidzkiej umocniony i walczący w okrążeniu na szczycie wzgórza zatrzymał dwie kolumny mojej perskiej piechoty. Brak oddziałów związanych walką z bohaterskimi piechurami był przyczyną mojej dzisiejszej klęski. Bardzo pouczające!
This is incredible! The one Sassanid auxiliary unit fortified and encircled on the hilltop stopped two columns of my Persian infantry. Lack of troops bounded by heroic auxilia was the cause of my today's defeat. Very impressive!

niedziela, 21 lutego 2010

Warszawski turniej / Warsaw tournament

Wczoraj wziąłem udział w turnieju DBA. Rozegrałem sześć gier moimi Achemenidami. Jestem z nich bardzo zadowolony - wygrałem trzy razy i trzy gry wtopiłem. Zająłem piąte miejsce, zaś w ogólnopolskiej klasyfikacji uplasowałem się na siódmym miejscu.
Yesterday I participated in DBA tournament. With my Achaemenids I played six wargames. I'm very satisfied with them - I won three times and I also lost three battles. I had fifth place. Now I have seventh position at overall Polish DBA Classification.


Pierwszą bitwę rozegrałem przeciwko armii średniowiecznej Portugalii. Zostałem zmasakrowany przez ciężką kawalerię i kuszników. Nie miałem żadnych szans!
The first battle was against medieval Portugal army. I was slaughtered by heavy cavalry and crossbowmen. I had no chances!


Drugą bitwę grałem przeciwko Lombardom z okresu mrocznych wieków. Wymietli mi wszystkie oddziały na lewym skrzydle wliczając w to generała. Na szczęście moi Scytowie zdobyli obóz przeciwnika i psim swędem wygrałem bitwę!
The second battle I played against dark age Lombardians. They destroyed my all unit on my left wing and they killed my general. Fortunately my Scythians captured the camp and I won the battle!W trzeciej grze walczyłem przeciwko Bułgarom. To była bardzo ciekawa rozgrywka. Przejąłem inicjatywę na prawym skrzydle i zatłukłem wrogiego wodza. I wygrałem!
The third battle was fought agaist medieval Bulgars. It was very interesting game. I took the initiative at right wing and I killed the enemy's general. The battle was won!W czwartej bitce zapolowałem na słonia. Starłem się z Kartagińczykami. Ich armia została rozbita bez strat po mojej stronie! Wspaniałe zwycięstwo!
The fourth battle was elephant hunting. I clashed with Carthaginians. Their army was destroyed without casualties on my side! It was brilliant victory!Piątą bitwę grałem przeciwko średniowiecznym Portugalczykom (znoooowu!). Przegrałem i basta :-(
The fifth battle was against medieval Portugueses (again!). I lost and I have no comments :-(


Szósta bitwa była najbardziej emocjonująca ze wszystkich tego dnia. Walczyłem przeciwko wczesnej Macedonii. Szala na wadze zwycięstwa przechylała się to w jedną, to w drugą stronę. Niestety palma zwycięstwa przypadła Makedonom. Gratulacje Pablo!
The sixth battle was the most impressive game at this day. I fought against early Macedonians. The the scales on balance was turned from side to side. But the victor's palm was taken by Macedonians. Congratulations Pablo!To była bardzo udana próba siły mojej achemenidzkiej armii.
It was very successful attempt of my Achaemenid army's strength.

czwartek, 18 lutego 2010

Afrykański konflikt / African conflict


Dziś rozegrałem dwie bitki z Kartagińczykami Kadzika. Uwielbiam poziom jego malowania i robienia terenów. Dobrze się ubawiłem. Dzięki Kadzik!
Today I played two battles with Kadzik's Carthaginians. I love his painting and terrain-making skills . I had a lot of fun. Thanks Kadzik!

wtorek, 16 lutego 2010

Wiec / The Gathering


Polanie byli silnym słowiańskim plemieniem, w którego skład wchodziło wiele kmiecych rodów. W czasie wojennym kmiecie zbierali się na wiec. Na tym zebraniu wybierali wodzów, którzy potem planowali kampanie i prowadzili wojów do bitwy. Czasem Wiec oddawał pełnię władzy najbardziej utalentowanemu i utytułowanemu wojownikowi. Po odbytej kampanii wódz tracił tracił władzę i rody powracały na swoje ziemie.
Polans was strong Slav tribe with many clans included. In time of war the clansmen met together at the Gathering. At this meeting they had been choosing the commanders who planned a campaign and led a warriors to a battle. Sometimes the Gathering gave the full power to the most talented and honoured warrior. After a campaign the chieftain had been loosing his power and the clans returned to their lands.


Wiec w świątyni Światowida. Scena z filmu "Stara Baśń: Gdy Słońce Było Bogiem".
The Gathering of the clans at Svetovid's temple. The scene from the movie "The Old Fairy Tale: When the Sun Was God".

niedziela, 14 lutego 2010

Old Glory 15mm - pierwsze wrażenie / Old Glory 15mm - first impression


Przygotowałem pierwszy element do mojej nowej armii Słowian. Moich Polan robię przy użyciu figurek firmy Old Glory 15mm. Co prawda są mniej dokładne niż modele Xystona, ale są wystarczająco dobrzy, aby zrobić z nich przyzwoitą armię. Teraz maluję kolejne elementy. Mam zamiar utrzymać je w tej czerwono-brązowo-szarej konwencji.

I was preparing first element for my new Slavic army. My Polan tribal warriors are miniatures made by Old Glory 15mm. They have less details than Xyston models, but they are quite good for making nice army. Now I'm painting another elements. They will be painted with red, brown and grey convention.

czwartek, 11 lutego 2010

Czwartkowe granie / Thursday wargaming


Tradycyjnie jak w każdy czwartek spotkałem się z kilkoma graczami DBA. Rozegraliśmy dwie gry tego popołudnia. Na pierwszym stole rozegrała się bitwa pomiędzy Persami a plemionami trackimi. Na drugim polu bitwy Kartagińczycy starli się z armią rzymską. Obie bitwy były trudne i pełne emocji. Zwycięzcami dnia zostali dowódcy Traków i Kartagińczyków, czyli Cisza i Kadzik. Gratulacje chłopaki!

Traditionally as every thursday I had a meeting with some DBA players. This afternoon we played two wargames. On first table was battle fought by Persians against Thracian tribes. On second battleboard Carthaginians clashed with Roman army. Both of the battles was very hard and full of emotions. The winners of a day were Thracian and Carthaginian commanders - Cisza and Kadzik. Congratulations lads!

wtorek, 9 lutego 2010

Indyjscy łucznicy / Indian longbowmen


Postanowiłem ruszyć z dwoma projektami jednocześnie. Pierwszy to będzie armia do DBA z okresu klasycznego, a dokładniej armia Imperium Maurjów ze wszystkimi tymi słoniami, rydwanami i całą gamą barw. Druga armia będzie kontrastem dla Indii. Będą to wcześni Słowianie ze wszystkimi odcieniami szarości i brązów. Zacząłem od indyjskich łuczników. A miałem z nimi dwa problemy.

Po pierwsze - jak pomalować ciało Hindusa? W kilku źródłach doczytałem się, że niższe i biedniejsze kasty miały ciemniejszą karnację niż szlachta. Więc postanowiłem użyć farby Citadel Colour Vomit Brown zamiast klasycznej barwy cielistej.

Po drugie - jak stworzyć na podstawce klimat dżungli? Użyłem odpadków. Leżący pień zrobiłem z gałązek starych choinek walających się wszędzie po osiedlu. A krzaczki zrobiłem z włosia starego i zużytego pędzla. I jestem zadowolony z mojego majsterkowania.

I decided to run two painting project at one time. The first it's classical Indian DBA army of Mauryan Empire with all elephantry, chariotry and full of colours. The second army will contrast with Indians. It will be early Slav army with all tones of grey and brown. I was starting with Indian longbowmen. I had two problems with them.

First - how to paint Indian skin colour? In some sources I was reading that lower and poorer castes in Indian society had darker skin colour than noblemen. So I decided to use Citadel Colour Vomit Brown paint instead a classical flesh colour.

Second - how to create the jungle scenery on my bases? I was using some scratch-building materials. The fallen tree is created by twig from old christmas tree. The plants I made with using an old and used paint-brush. I'm very satisfied with effects of my scratch-building.

poniedziałek, 8 lutego 2010

DBA II/7 Later Achaemenid Persian 420BC-329BC

Armia późnych Achemenidów do DBA ze wszystkimi opcjami. Figurki firmy Xyston, zaś kalkomanie na tarczach to LBM. Pomalowane farbami firmy Vallejo. Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.
DBA Later Achaemenid Persian army with full options. The miniatures are taken from Xyston and shield transfers from LBM. Painted with Vallejo paints. Click a photo to view larger image.

Rzut oka na całą armię
The army arrayed


Król królów Dariusz III - LCh (Gen)
Darius III King of the Kings - LCh (Gen)


Asapatis - opcjonalny dowódca - 3Cv (Gen)
Asapatis - optional general - 3Cv (Gen)


Perska szlachta - 2x3Cv
Persian noblemen - 2x3CvKonni łucznicy i Kawaleria Narodowa - 2x2LH
Horse archers and National Cavalry - 2x2LHRydwan z kosami - SCh
Scythed chariot - SCh


Kardaka i egipscy najemnicy - 4x4Sp
Kardaka and Egyptian mercenaries - 4x4SpOpcjonalna piechota - Nieśmiertelni i Takabara - 4x3Ax
Optional infantry units - Immortals and Takabara - 4x3AxLekkozbrojni z Anatolii i Krety - 3x2Ps
Anatolian and Cretan skirmishers - 3x2Ps

niedziela, 7 lutego 2010

Kardaka


Kardaka to stare perskie słowo oznaczające najemnika. Żołnierze służący w tej formacji nie byli etnicznie Persami, ale uzyskali ten status w nagrodę za ich służbę wojskową. Mogło to nieść korzyści w postaci zwolnienia z płacenia danin oraz ochronę prawną, czyli przywileje dostępne tylko dla Persów. Żółty kaptur - dystynkcja zarezerwowana jedynie dla żołnierzy z Perskiej Armii Narodowej - prawdopodobnie były oznaką uzyskania obywatelstwa Perskiego.
Kardaka is old Persian word with the meaning "mercenary". They were not ethnically Persians, but they were accorded the status of Persian citizen in return of their military service. This would have entitled them to exemption from taxes and protection of law, a privilege reserved for the Persians. The yellow hood - distinction reserved for the Persian National Army - may have been the badge of holding Persian status.


Kardaka były oddziałami złożonymi z doświadczonych wojowników, uzbrojonych grecką tarczę z brązu, perską włócznię piechoty, której grot przeciwważyła żelazna kula oraz krótki perski miecz. Najlepsi z nich tworzyli oddziały gwardyjskie. Wówczas otrzymywali dodatkowo skórzany pancerz, zaś ich włócznie były zakończone kulistą przeciwwagą ze złota kojarzącą się z jabłkiem. Oddziały te zostały przez Greków nazwane Meloforoi, co w języku greckim oznacza tyle co "dzierżący jabłko".
Kardaka were utits of experienced mercenary warriors equipped with a Greek-style bronze shield, Persian infantry thrusting spear counter-weighted by iron ball and short Persian sword. The best of them were guard units. They had additionally linen leather cuirass and their spears were counter-weighted by the golden "apple". These guard units were named by Greeks - Meloforoi that means in Greek "apple-bearers".