sobota, 26 listopada 2011

Premiera "Ogniem i Mieczem" / " By Fire & Sword" - the premiere


Dziś odbyła się premiera "Ogniem i Mieczem" - polskiego systemu do siedemnastowiecznych gier bitwenych. Wydarzenie miało miejsce na Zamku Królewskim na warszawskiej starówce. Wszedłem w posiadanie własnego egzemplarza podręcznika, z dedykacją od autorów na pierwszej barwnej stronie:
Today the premiere of "By Fire & Sword" - Polish 17th century wargaming system has been done. The event took place at King's Castle in Warsaw's Old Town. I have achieved my own copy of Handbook signed by authors at the first colourful page:


Oto Rafał Szwelicki, jeden z autorów, podczas promocji książki:
Rafal Szwelicki, one of the authors, during the promotion of the book:


A oto figurki promocyjne jako pamiątka dzisiejszej premiery. Od lewej panowie Onufry Zagłoba, Jan Skrzetuski, Michał Wołodyjowski oraz Longinus Podbipięta. Jak wiadomo - bohaterowie pierwszego tomu Trylogii Sienkiewicza:
These are the promo figures added as a gift at today's premiere. From the left Onufry Zagloba, Jan Skrzetuski, Michal Wolodyjowski and Longinus Podbipieta. These are the heroes of Henryk Sienkiewicz's novel "With fire and Sword":


Poczujcie przedsmak zmagań na wschodzie siedemnastowiecznej Europy! Kozacy przygotowani do obrony wsi:
Feel the taste of the Eastern Europe 17th century wargaming! The Cossacks are ready to defend the village:


Jeśli macie chętkę na te smakołyki - walcie jutro jak w dym na Zamek Królewski, jeszcze się załapiecie na promocję! Wybaczcie, muszę kończyć. Mam pewną interesującą książkę do czytania dzisiejszego wieczoru :)
Pay attention on the premiere of English version of the system! Excuse me, I must leave you now. I have an interesting book to read this evening :)

wtorek, 22 listopada 2011

Druga sotnia jazdy kozackiej / Second sotnya of Cossack cavalry


Skończyłem kolejną sotnię jazdy zaporoskiej i tym samym wszystkie moje turniejowe oddziały jazdy kozackiej już są gotowe. A przy okazji - planowanym terminem turnieju "Ogniem i Mieczem" jest 10-ty grudnia. Mam więc jeszcze nieco czasu na przygotowania. Teraz ruszam z pracami nad taborem.

Podczas przerw między malarskimi sesjami, wrzucałem sobie teledysk zespołu Haydamaky - doskonałej ukraińskiej grupy pop-folkowej. Klip jest dla mnie niezwykle inspirujący. Oprócz kozackich klimatów w muzyce - lubię sobie popatrzeć na przepiękne mołodycie, a przede wszystkim na mury Kamieńca Podolskiego. Dobrze jest zobaczyć tę twierdzę w tak doskonałej kondycji. Koniecznie obejrzyjcie ten teledysk!

I have finished another sotnya of mounted Zaporozhians thus all my tournament battlegroup Cossack cavalry units are already done. By the way the "Fire & Sword" tournament is planned for 10th day of december. So I have some time for preparations. Now I'm starting the works with the tabor.

During the breaks between painting sessions I watched the video clip of Haydamaky - the fine Ukrainian pop-folk band. The clip is great inspiration for me. Apart from Cossack feeling in the music - I love to look at the beautiful Ukrainian girls and the legendary borderland castle of Kamieniec Podolski. It's very nice to see the castle in excellent condition today. Enjoy the movie!


piątek, 11 listopada 2011

Granie w Dniu Niepodległości / Independence Day wargame


Dziś w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Niepodległości. Zamiast podziwiać paradę, spotkałem się z kolegami, aby wspólnie coś zagrać. Użyliśmy zasad Field of Glory Renaissance. Rozegraliśmy bitwę gdzieś w Prusach podczas Wojny Polsko-Szwedzkiej w latach 1626-29. Tego dnia zwyciężyli Polacy, toteż uhonorowaliśmy narodowe święto :)

Rzućcie okiem na kilka zdjęć z dzisiejszej gry. Moim zdaniem to miły sposób obchodów święta :)

Today in Poland we celebrete National Independence Day. Instead of admiring the parade I met with my friends to play a wargame. The Field of Glory Renaissance rules were used. We played the battle somewhere in Prussia during the Polish–Swedish War (1626–1629). Today Polish army was victorious, so the national holiday was honoured :) Take a look at some images from today's wargame. IMHO it's a very nice method of celebration :)

czwartek, 10 listopada 2011

Sotnia konnych Zaporożców / Sotnya of mounted Zaporozhians


Rozpoczęło się odliczanie do premiery polskiego systemu "Ogniem i Mieczem" dedykowanego do siedemnastowiecznych potyczek. Pozostały już tylko dwa tygodnie, ale muszę wyznać, że miałem już w rękach testowy podręcznik. Oczekiwałem na tę książkę prawie trzy lata, ale z pełną odpowiedzialnością mogę rzec, że warto było czekać! Na początku grudnia mam zamiar wziąć udział w inauguracyjnym turnieju opartym na wydrukowanych zasadach.

Przeprowadziłem niewielką inwentaryzację moich oddziałów zaporoskich w kontekście z listami armii zawartymi w podręczniku. Wniosek jest następujący: mam całkiem solidny podjazd, ale potrzebuję więcej wozów taborowych i kawalerii. Szybko więc zabrałem się za wzmocnienie moich Zaporożców. Pierwsza sotnia konnych mołojców już jest skończona. Mam jeszcze niecały miesiąc, aby przygotować następujące jednostki: 5 wozów taborowych (w tym 3 z lekkim działkiem), jeszcze jedną sotnię jazdy oraz podstawkę Czerńców. Tak więc wyznaczyłem sobie deadline i muszę zdążyć na czas.

Moje modele są nie tylko grywalne w systemie "Ogniem i Mieczem", ale nadają się także do Field of Glory Renaissance oraz do DBR-a.


The countdown to premiere of Polish "Fire & Sword" system for 17th century wargaming is started. Only two weeks remained, but I must confess I already saw the nearly completed edition. I expected for this book near three years, but it was worthwhile waiting for! At the start of december I want to take participation in first official tournament with printed rules.

I made a little stock-taking of my Zaporozhian units and confront my models with Cossack army list in new handbook. The conclusion is: the solid battleforce is nearly completed, but I need more war wagons and cavalry. So I quickly started the works to reinforce my Zaporozhians. First sotnya of mounted Cossacks is already done. I have one month to finish the following units: 5 war wagons (3 with light cannons), another sotnya of mounted Cossacks and one element of Orthodox monks. So I have a deadline and I must to be in time.

Apart from "By Fire & Sword" the models are compatible with Field of Glory Renaissance and DBR systems.


czwartek, 3 listopada 2011

Czeczeńskie Opołczenie / Chechen Opolchenie


Nie tylko oddziały Mudżahedinów walczyły przeciwko Rosji w obu Wojnach Czeczeńskich. Drugą siłą zbrojną w Czeczenii było Opołczenie - pospolite ruszenie wojowników klanowych. Zgodnie z tradycją Czeczeni mają liczne potomstwo. W czasie wojny tylko ojcowie i najstarsi synowie zbierają się w grupy bojowe, aby walczyć przeciwko wrogom. Młodsi synowie pozostają w domach, aby bronić i mieć pieczę nad resztą rodziny. Gdy najstarszy syn polegnie - kolejny zajmuje jego miejsce i kontynuuje walkę.

Wykorzystane figurki to Caesar Miniatures, niektóre trochę skonwertowane. Dowódcę wyjąłem z zestawu Oriona "Chechen Rebels". Podobnie jak ostatnio bojownicy są dość uniwersalni dla wszystkich konfliktów zbrojnych na Kaukazie w ostatnich latach. Tak więc oprócz Czeczenów, figurki te mogą reprezentować Ormian, Azerów, Osetyjczyków, Gruzinów i innych kaukaskich milicjantów.

Not only Mujahideen units fought against Russia in both Chechen Wars. Second military force in Chechnya was Opolchenie - Chechen clansmen levy troops. Traditionally Chechens have numerous offspring. In time of war only fathers and the oldest sons are gathering into warbands to fight against the enemies. The younger sons are left in their homes to defend and take care of the rest of the family. When the oldest son is killed - another son must continue the fight.

The figures are Caesar Miniatures, some with minor conversions. The leader is taken from Orion's "Chechen Rebels" set. As last time the fighers have universal weapons and clothing for all recent years Caucasian wars. So except the Chechens the figures can represent Armenians, Azerbaijani, Osetians, Gregorians and the other Caucasian militiamen.