wtorek, 27 maja 2014

Pneumatophora


Kolejne zamówienie skończone. Tym razem klient poprosił mnie o namalowanie (a raczej napisanie) ikony Bogarodzicy dla jego żony na prezent urodzinowy. Pozwolę sobie na kilka wyjaśnień. Tytuł Pneumatophora oznacza "niosąca Ducha Świętego", którego symbolizuje biała gołębica. Marię opisują greckie litery będące skrótami: MP ΘΥΜατερ Tεeύ – Mater Teu – Matka Boża.

Mojej żonie bardzo się spodobała moja praca, mam nadzieje, że żonie klienta także przypadnie do gustu.

Another commission is already done. This time my customer asked me to paint (or rather to write) an icon of Mary of Nazareth for his wife. Let me give you some information about this icon. The title Pneumatophora in Greek means "carrier of Holy Spirit" who is symbolized by white dove. Mary is described by Greek letters MP ΘΥ, it stands for: Ματερ Tεeύ – Mater Teu – Mother of God.

My wife loves this painting, so I hope my client's wife will like that, too.

niedziela, 25 maja 2014

Grenadier 2014


Dziś zakończyła się doroczna impreza Grenadier 2014. W tym roku udało nam się uzyskać zaledwie kilka stołów. Większość z nich została poświęcona Drugiej Wojnie Światowej.
Today the annual Grenadier 2014 convent has ended. We have received only several tables this year. Most of them were dedicated for World War II.Obrona Westerplatte - niemiecka agresja na Polskę w 1939 r.
Battle for Westerplatte - German aggression against Poland in 1939.


Kolejna bitwa gdzieś na terenie Polski w 1939 r.
Another battle somewhere in Poland in 1939.Niemieckie czołgi w natarciu.
German Panzers in action.


Chain of Command - Normandia w skali 15 mm.
Chain of Command - Normandy in 15 mm.


Bardzo stara szkoła - Napoleonic Warfare - Newbury Rules...
The very old school - Napoleonic Warfare - Newbury Rules...


...oraz dopiero testowany Napoleon - Bogowie Wojny.
...and new beta-tested Napoleon - Gods of War.


DBA-RRR - Lojalisci w zwarciu z siłami parlamentarnymi.
DBA-RRR - the Loyalists against forces of Parliament.


wtorek, 20 maja 2014

Śmierć w dolinie Ohio / Death at Ohio Valley


W czasie nocnej nawałnicy w poniedziałek 11 września 1758 roku, oddziały brytyjskiego rajdu zostały rozproszone dwie mile od kościoła Św. Marcina. Kapitan McYori postanowił zebrać swoich ludzi i dać im wytchnienie w zabudowaniach w pobliżu drewnianej świątyni. Po forsownym marszu w ciemnościach o świcie osiągnięto polanę z zabudowaniami, ale natknięto się wśród nich na francuskie oddziały.
On Monday 11th September 1758, after the rainstorm have scattered British raiding forces within two miles from the St. Martin's church. Captain McYori wanted to rally his men and give them some rest in the buildings around the wooden temple. After forced march in the dark at dawn they have reached our destination, but we have encountered the French forces.


"Ludzie! Przygotujcie się do natarcia!"
"Men! Prepare to engage!"


"Uwaga mają regularną piechotę i armatkę!"
"Watch out! They have an artillery and regulars!"


"Jest z nimi także piechota morska!"
"They have the marines,too!"


"I czerwonoskórzy sojusznicy!"
"And some Indian allies!"


Salwa była miażdżąca zarówno na prawej...
Volley fire were davastating at the right...


...jak i na lewej flance.
...and at the left side.


Lekka piechota rozpoczęła swoją misję - dotrzeć do rzeki Ohio i odnaleźć zagubiony oddział naszych Rangersów.
The light infantry have started their mission - to get through the Ohio River and find the lost unit of our Rangers.


Francuska linia prezentowała się groźnie.
French firing line looked very nasty.


Indianie zostali wycięci w pień przez Rangersów porucznika Noska.
The Indians have been killed by Rangers commanded by leutenant Nose.


Oddział Szkotów stał się celem ostrzału przez artylerię, a następnie kontrataku szybko zreorganizowanych francuskich marynarzy.
The Scottish unit after artillery bombardment have been counterattacked by quickly rallied French marines.


Lekka piechota osiągnęła rzekę osłaniana przez niedobitki z 77-tego Królewskiego Szkockiego oraz przez Rangersów.
Light infantry have achieved the river screened by remnants of 77th Royal Scottish and by the Rangers.


"Nadchodzą!"
"They are coming!"


Marynarze zaatakowali nas z furią. Broniliśmy się bagnetami, nożami, tomahawkami, zębami i paznokciami.
The marines were attacked us with fury. We defended with bayonets, knives, tomahawks, teeth and nails.


"Kontratak odparty! Dobra robota chłopcy!"
"The counterattack is repelled! Good work, boys!"


Kolejna banda Indian została zmieciona przez Rangersów.
Another Indian warband were massacred by Rangers.


"Spokojnie chłopcy! Spokojnie!"
"Steady men! Steady!"


Śmierć w dolinie Ohio - kapitan McYori wpadł w zasadzkę i poległ!
Death at Ohio Valley - captain McYori were ambushed and slain!


Po śmierci kapitana nasi chłopcy stali się nieco nerwowi.
After the death of the captain our soldiers have started to feel nervous.


Na szczęście lekcy powrócili z zaginionym oddziałem Rangersów. W samą porę.
Luckily the lights have returned with lost unit of Rangers. In the nick of time.


I teraz Francuzi stali się nieco nerwowi :)
And this time the Frenchies have started to feel nervous :)


Gdy nadszedł zmierzch bitwa się skończyła. Odnieśliśmy taktyczne zwycięstwo, ale okupione życiem wielu dzielnych szkockich żołnierzy, wliczając w tę rachubę naszego kapitana. Chwała bohaterom!
When the night has come the battle have ended. We have tactical victory purchased with the lives of many brave Scottish soldiers including our captain. Glory to the heroes!

Nasza gra w Muszkiety i Tomahawki odbyła się ostatniej niedzieli. Francuskimi dowódcami byli: Tomek, który dowodził marynarzami, Sowabud i Yanni dowodzący regularnymi i artylerią oraz Aldlin, który dowodził indiańskimi sojusznikami. Brytyjskimi oficerami byli Nosek i ja (poległem na polu chwały). Scenariusz i stół zostały przygotowane przez Kadzika. Dzięki chłopaki za świetną grę i przemiłe niedzielne popołudnie. Cześć!
Our Muskets & Tomahawks wargame was played last Sunday. French leaders were: Tomek as a leader of marines, Sowabud and Yanni have commanded regulars and artillery and Aldlin have commanded Indian allies. British officers were Nosek and me (K.I.A.). The scenario and scenery was prepared by Kadzik. Thanks a lot mates for great game and nice Sunday afternoon. Cheers!

wtorek, 13 maja 2014

Afrykański słoń leśny / The African Forest Elephant


Afrykański słoń leśny występował na terenach od Etiopii po Maroko, sporo mniejszy od jego indyjskiego kuzyna, ale tak samo podatny na trening. Był wykorzystywany w armiach antycznych królestw i państw takich Kartagina, Egipt Ptolemeuszy, Nubia (dzisiejszy Sudan), Abisynia, Numidia (tereny dzisiejszej Algierii i Tunezji) oraz także przez Rzymian.

Modele pochodzą z oferty Xystona i zostały pomalowane na zamówienie. Zasilą armię Numidów do DBA mojego klienta.

The African Forest Elephant was common from Ethiopia to Morocco. It was smaller than the Indian Elephant and just as trainable. It was used in the armies of a number of nations beside Carthage including Ptolemaic Egypt, Nubia (modern Sudan), Abyssinia, Numidia (modern Tunisia and Algeria) and even Rome.

The models are Xyston's and were painted as commision for my client's Numidian DBA army.


czwartek, 8 maja 2014

Niemieccy konni arkebuzerzy / German mounted arkebusiers


Skończyłem kolejne zamówienie. Tym razem są to niemieccy konni arkebuzerzy z XVII wieku. Pragnę bardzo podziękować Fromholdowi za jego pomoc i konsultację historyczną. Koniecznie odwiedźcie jego bloga!

Figurki pochodzą z oferty firmy Assault Group.

Another commision has been finished. This time there are 17th German mounted arkebusiers. I want to thank Fromhold for help and his historical consultations. Necessarily visit his blog!

The miniatures are taken from Assault Group's renaissance range.


środa, 7 maja 2014

Mandylion


Skończyłem ikonę Jezusa Chrystusa dla mojego pierworodnego syna, jako dar na pamiatkę jego Pierwszej Komunii Świętej. Na rewersie obok dedykacji umieściłem następujący fragment Pisma Świętego:

"Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą;
nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą."
(Iz 41,10) )

"Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie."
(J 14,6)

Mam nadzieję, że ikona ta będzie dla niego wsparciem w życiu, szczególnie wtedy, gdy moje kości już się obrócą w proch, a moja dusza podąży do Pana...

I have finished the icon of Jesus Christ for my first-born son as a gift for his First Holy Communion ceremony. On the reverse side I have described:

"Do not fear, for I am with you,
do not be afraid, for I am your God;
I will strengthen you, I will help you,
I will uphold you with my victorious right hand."
(Isaiah 41:10)

"I am the way and the truth and the life.
No one comes to the Father except through me."
(John 14:6)

I hope he will be delighted...

piątek, 2 maja 2014

Lekka jazda Numidów / Numidian light horsemen


Numidyjska jazda jest uważana za jedną z najlepszych lekkich formacji kawaleryjskich starożytności i najsłynniejszą kawalerię Hannibala z rodu Barkidów. Nie służyła bynajmniej do przełamywania linii nieprzyjaciela, lecz była niezastąpiona do harców i pościgu za nieprzyjacielem.

Numidowie byli niczym konni peltaści. Ich taktyka polegała na przedarciu się w pobliże wroga, obrzuceniu go oszczepami i ucieczce, aby nie zostać przechwyconym przez linię nieprzyjaciela. Kartagińczycy, a później Rzymianie używali Numidów do zwabienia nieprzyjaciela na niekorzystny dla niego teren, bądź w zasadzkę.

Jeźdźcy byli uzbrojeni w okrągłe skórzane tarcze i krótkie tuniki, nie używali natomiast zbroi. Metalowe ostrze oszczepu oraz miecz długości około 60 cm zostały odnalezione w książęcym grobowcu z II w. p. n. e. na terenie dzisiejszej Algierii. Ich konie nie były siodłane, zaś uprząż stanowił zwykły sznur, jak możemy to zobaczyć na Kolumnie Trajana.

Figurki to Xyston i zostały pomalowane na zlecenie. Zgodnie z życzeniem klienta zostały przygotowane jako dwie grupy bojowe do Field of Glory.


The Numidian cavalrymen are recognized as one of the best ancient light horsemen and the most famous cavalry of Hannibal Barca. They were useless as shock troops, but were superb in a skirmish or in the pursuit of a fleeing enemy.

The Numidians were like mounted peltasts. Their tactic was to dart in close to the enemy, throw their javelins and then retreat, making sure never to come into contact.

The Carthaginians and later Romans used the Numidians to draw enemies to unfavorable ground or into an ambush.

The riders had the round leather shields and short tunics but wore no armour. Samples of iron javelin heads and a sword with a blade approximately 60 cm long have been found in a 2nd-century BC prince's grave in Algieria. Their horses had nothing but a neck strap as portrayed on Trajan's Column.

The miniatures are Xyston's and have been commision painted and organized into two Field of Glory battlegroups as my client asked.