piątek, 25 lutego 2011

Łucznicy / The bowmen


Inne nacje - w większości - wykonywały swoje łuki z preparowanego rogu lub innych elastycznych materiałów. Polanie zostali obdarzeni przez naturę doskonałymi naturalnymi surowcami - drzewami. Cis (Taxus baccata) i jałowiec (Juniperus communis) są świetnym materiałem do wyrobu nośnych i celnych łuków. Ponieważ te rośliny były w polskich lasach i borach pospolitymi, nie dziwi więc, że wielu wojów Polan było łucznikami. I to bardzo skutecznymi, szczególnie w połączeniu z partyzancką taktyką, prowadzoną w puszczach gęsto porastających pogranicza.

Figurki są w skali 1:72 produkcji Emhara i Zvezdy (z niewielkimi konwersjami), przygotowałem je na potrzeby naszej mini-kampanii do systemu Age of Blood.

Other nations in general made their bows from prepared horns or another flexible materials. Poles were granted by nature with excellent natural resources - the trees. A Yew (Taxus baccata) and a Juniper (Juniperus communis) are perfect materials for making the mighty and accurate bows. Because these plants were common in Polish woodlands and forests it's no suprise that a lot of Poles were the bowmen. Very effective and deadly warriors in synergy with guerilla tactics conducted deep in the virgin forest on borderlands.

The minis are 1/72 Emhar and Zvezda (with minor conversions) prepared for our Age of Blood mini-campaign.


niedziela, 20 lutego 2011

Przebicie się w Normandii / Breaking through in Normandy


Dziś spędziłem niedzielne popołudnie z moimi koleżkami: Bartkiem (bnk), Kubą (q.b) i Łukaszem (Wookush). Rozegraliśmy ciekawy scenariusz. Oddziały amerykańskie (dowodzone przez q.b.-ę i bnk) otoczyły miasto. Niedobitki Wehrmachtu i Waffen-SS (dowodzone przez Wookush-a i przeze mnie) podjęły próbę przebicia się przez linie nieprzyjaciela. Jednak bohaterska obrona oddziału Rangerów zamknęła nam jedyną drogę w labiryncie boccage. Krzyki palonych żywcem przez bezlitosną obsługę miotaczy płomieni oraz rozbicie naszych elitarnych jednostek Waffen-SS przeraziło resztę oddziałów i spowodowało, że poddały się Amerykanom. Rzućcie okiem na zdjęcia z tej ekscytującej gry!

Today I spent my sunday afternoon with my friends: Bartek (bnk), Kuba (q.b) and Lucas (Wookush). We played an interesting wargame scenario. The American troops (commanded by q.b. and bnk) encircled the city. Remnants of Wehrmacht and Waffen-SS troops (commanded by Wookush and me) were making an attempt to break through the enemy lines. However heroic defence of the Rangers made the way in boccage labirynth impassable. Screams of the burned alive by merciless flamethrower team and shatter of our elite Waffen-SS units terrified the rest of our troops and they surrendered to Americans. Take a look to the pictures of this exciting wargame!


sobota, 19 lutego 2011

Tarczownicy / The shield-bearers


W X-tym wieku - oprócz toporów - wojownicy piastowscy używali włóczni. Zbroja w owych czasach była rzadkością, więc ich najbardziej popularnym elementem ochronnym była okrągła drewniana tarcza z umbem. Dlatego w historiografii wojowników tych nazwano tarczownikami. Nie miało znaczenia jakiej używali broni. Kwintesencją tarczownika była jego tarcza.

Ostatnim razem pomalowałem czterech tarczowników z toporami i jednego z normańskim mieczem. Tym razem moi weterani mają włócznie. Jedna tarcza ma namalowany symbol solarny, co ma pogańską przyczynę. Choć szlachta nawróciła się na chrześcijaństwo, wielu pomniejszych włodarzy i zwykłych wojów nadal byli w duchu poganami, pełnymi szacunku dla swoich pradawnych słowiańskich tradycji.

A na zakończenie chcę Wam zaprezentować fragment doskonałego komiksu Grzegorza Rosińskiego, gdzie możecie zobaczyć scenę ataku Wikingów na słowiańską osadę. Jako dziecko czytałem ten komiks z wypiekami na twarzy. I do dziś nadal tak jest :)

Apart from the axes - Polish warriors in Xth century were using the spears. The body armour was rare, so their most common protection was oval wooden shield with umbo. In historiography these warriors are known as shield-bearers. It doesn't matter what weapon they were using. It's essential that shield-bearers were using the shields.

Last time I painted four shield-bearers with axes and one with Norman sword. This time my veterans have the spears. One shield has painted a solar symbol thus has the pagan origin. Although noblemen were mostly christians, lots of minor nobles and common warriors had still pagan souls and the respect for their ancestral Slavic traditions.

At the end I want to show you excerpts of excellent Grzegorz Rosinski's comic where you can see the attack of Viking riders against the Slavic hamlet. When I was a child I was reading this book with burning cheeks. Just like today :)
czwartek, 17 lutego 2011

Bardzo pracowity dzień / A very busy day


Dziś w pracowni "Strateg" mieliśmy bardzo pracowity dzień. Kolejne warstwy farby zostały rozpylone na naszej makiecie Mt. Cassino. W międzyczasie Wookush i ja omówiliśmy szczegóły mechaniki Age of Blood. Porównałem skalę drewnianego gródka z pracowni z moimi figurkami - jest doskonały dla moich słowiańskich wojowników! Dziś poznaliśmy w realu dwóch graczy znanych nam z Forum Strategie - to stefek01 i Pumba. Bardzo mi przypadł do gustu PaK40 z jednostki Waffen-SS w wykonaniu Pumby, więc strzeliłem mu fotę. Obsługa ma ładnie pomalowany kamuflaż, zresztą działo też jest świetne. Witajcie chłopaki na pokładzie!

Today in "Strateg" we had a very busy day. Another layers of paint were spreaded on our Mt. Cassino table top. Meanwhile Wookush and me discussed the details of Age of Blood's mechanic. I compared the wooden stronghold's size with my figures - the model is suitable for my Slavic warriors! Today we met stefek01 and Pumba - two wargamers known from Forum Strategie. I like Pumba's Waffen-SS PaK40 so I took the picture of this model. The crew have nice painted camo and the gun is very well painted too. Welcome aboard mates!niedziela, 13 lutego 2011

Przerywnik / Interlude


Oto krótki przerywnik pomiędzy moimi "drugowojennymi" pracami. Wraz z Wookushem - moim kumplem z klubu Strateg oraz współtwórcą Projektu Monte Cassino - postanowiliśmy ruszyć z niewielką średniowieczną kampanią skirmiszową. Użyjemy do tego darmowych zasad "Age of Blood 2nd Edition" autorstwa Toma Hinshelwooda. System jest jest dedykowany dla kampanii w okresie Mrocznych Wieków - klikając tu możecie go pobrać. Wookush będzie grał bandą Wikingów. Ja będę jego przeciwnikiem. Wybraliśmy przełom X i XI wieku jako interesujący nas okres historyczny.

Pierwszy najazd Nordlingów popłynie w górę Odry, w celu rabunku okolicznych polskich wsi i osad. Tak więc muszę przygotować garść polskich obrońców. Na razie skończyłem pierwszą piątkę wojowników. To wojewoda i jego czterech wojów. Ludzie ci są wyposażeni w niemiecki i skandynawski rynsztunek, zaś ubiory i topory oznaczone są słowiańską cechą.

This is a small interlude between my WW2 projects. With Wookush - my friend from Strateg Wargaming Club and member of Monte Cassino Project - we made decision to run a small medieval skirmish campaign. We will use a fine "Age of Blood 2nd Edition" free ruleset written by Tom Hinshelwood. The system is dedicated for Dark Age skirmish campaigns - click here to download. Wookush will collect and play a Viking warband. I will be his opponent. We chose the turn of the X and XI Anno Domini centuries as our historical period.

The first raid of Viking warband will sail upstream the Oder river to plunder the Polish hamlets and villages. So I must prepare some Polish defenders. I finished the five warriors so far. It's a voivod (in old Polish voyevoda) and his four noble warriors (in old Polish voy, plural - voyovie). These men are equipped with some German and Scandinavian equipment. The clothing and axes have traditional Slavic style.


czwartek, 10 lutego 2011

Czarne krawędzie / The black edges


Dziś pomalowaliśmy czarnym sprejem krawędzie naszej makiety Monte Cassino. Smród farby był nieznośny! Ewakuowaliśmy się do pokoju obok, gdzie mogliśmy podziwiać atak 1-szej Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w bitwie pod Studziankami.

Today we painted with black spray the edges of our Monte Cassino tabletop. The stink of the paint was incredible! We were evacuated to the next room where we could admire the attack of Polish 1st Warsaw Armoured Brigade during the Battle of Studzianki.niedziela, 6 lutego 2011

Grupa dowodzenia / The command group


Skończyłem dowództwo mojego plutonu grenadierów, a tym samym cały pluton został pomalowany. Ponieważ wybrałem opcję z radiotelegrafistą i sanitariuszem - mój oddział potrzebuje samochodu, ciężarówki lub innego transportu. W piątek kupiłem Steyra 1500 z kolekcji Amercomu od bnk. Muszę tylko przemalować tę ciężarówkę, aby odtrąbić zakończenie prac nad plutonem.

A przy okazji - Panzerfaust jest mojej własnej roboty. Jak zwykle zrobiłem go przy użyciu Green Stuff-u i zwykłego spinacza biurowego.

The German Grenadier platoon HQ is finished thus the whole platoon is already done. Because I chose the option with radio operator and medic - my command unit needs a car, a truck or other transport. Last friday I bought Amercom die-cast Steyr 1500 from bnk. Now I must repaint this truck to consider my platoon completed.

By the way - the Panzerfaust is my own production. As always is made with using of Green Stuff and a simple paperclip.

piątek, 4 lutego 2011

Krajobraz księżycowy / The moonscape


Tymczasem nasza praca nad Projektem Monte Cassino wciąż trwa. Krajobraz jak na razie przypomina raczej księżycowy. Mam nadzieję, że to wrażenie się zmieni, gdy zaczniemy używać właściwej palety kolorów ;)

Meanwile our work on Monte Cassino Project still goes on. The landscape looks like the moonscape so far. I hope all impression will change when we will start to use the proper paints ;)